นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนดูอัลบัมภาพกิจกรรม
การดูงานสพป.ขก4
ทัศนศึกษา

 นายมานิจ โยคิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจษฎาวุฒิ สีลาคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนรดี เจริญศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอนันต์ วิรุณพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวารุณี จำปีพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุศราคัม วงศ์อินทร์อยู่่
ครู ค.ศ1
นายเจษฏา พหลทัพ
ครูผู้ช่วยนายฉัตรชัย ดวงแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางอโนทิพย์ ขันแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวมัทนา บัวเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัชรินทร์ สินแสงใส
ครูพี่เลี้ยงเด็กห้องเรียนคู่ขนาน
นางวารุณี ชาดงบัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กห้องเรียนคู่ขนาน
นายธเนศ ระวะรักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กห้องเรียนคู่ขนาน


 

 

ภาพข้างล่างคือข่าวกิจกรรม

 

 

 

 

ข่าวหนังสือพิมพ์

 

เพลงทักทายอาเซียน 10 ประเทศ
ชนรดี เจริญศรี คำร้อง/บันทึกเสียง
  หน้าแรก  :  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  :  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านท่าสำราญ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย


โรงเรียนบ้านท่าสำราญ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ มีภารกิจสำคัญ คือ
1. การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดความพร้อมให้แก่เด็กอายุ 4 - 6 ปี
ให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กอายุเข้าเกณฑ์บังคับ
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา 2542 คือ อายุย่างเข้าปีที่ 7 ถึง อายุย่างเข้าปีที่ 15 โดยทั่วถึงกันทุกคน
เพื่อความเสมอภาพทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายดำเนินการให้นักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประถมศึกษา 2551
1.จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2555)
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 34 คน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 118 คน
รวมทั้งสิ้น 152 คน
2.จำนวนบุคลากร
ข้าราชการครู จำนวน 10คน
ช่างครุภัณฑ์ 3 จำนวน 1คน
ครูประจำห้องเรียนคู่ขนาน จำนวน1คน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน
3. เขตบริการ 4 หมู่บ้าน
บ้านท่าสำราญ หมู่ที่ 6 บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านท่าแดงหมู่ที่ 12
บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13

  
ห้องคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สอนโดย
ครูที่จบ สาขาคอมพิวเตอร์

  
การปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุกกรณี
โรงเรียนจะจัดทีมงานที่ชำนาญการไว้โดยเฉพาะ
  
ห้องเรียนคู่ขนาน คือห้องเรียนที่จัดไว้สำหรับเด็กพิเศษ 9 ประเภท ให้ได้เข้าเรียนเป็นการ
จัดการเรียนการสอนคู่ขนานกับเด็กปกติ
  
ภูมิทัศน์โรงเรียนและสภาพชุมชนรอบโรงเรียน


บรรยายสรุปภาพรวมโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีการศึกษา 2556
07-09-2013
บรรยายสรุปโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม ของโรงเรียนบ้านท่าสำราญ ปีการศึกษา 2556 คลิกภาพดูรายละเอียด

นักเรียนพิเศษ
08-08-2013
จำนวนนักเรียนเรียนรวม เป็นเด็กออทิสติก

ประชาคมอาเซี่ยน AEC
06-08-2013
คลิกภาพขยายใหญ่ได้   อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : The Association of South East ...

การจัดโครงการอาหารกลางวัน
04-09-2012

5 คำถามล่าสุดใน ท่านถามเราตอบ, ตั้งคำถามใหม่
16/02/12 21:09» ขอเชิญครูนักเรียนผู้ปกครองใช้กระดานถามตอบ..


 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา โรงเรียนบ้านท่าสำราญ  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ยินดีต้อนรับทุกท่าน


โรงเรียนบ้านท่าสำราญ
ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
โทรศัพท์ 08-1910-1258
สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1Copyright©2014 thasumran.org
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม